Mae'r rhaglen 'Atgyfeiriad Ymarfer Corff' wedi'i chynllunio i gynorthwyo unigolion, a glustnodwyd gan eu Meddyg Cyffredinol, i gyfranogi o fuddion ymarfer corff pleserus.

Ar gyfer pobl dros 16 oed nad ydyn nhw'n ymarfer yn aml ac sy'n dioddef â phroblemau iechyd mae'r cynllun. Ei ddiben yw rhoi cyfleoedd i ymarfer mewn modd difyr, buddiol a hwylus.

A chithau'n un o'r unigolion hynny, fe gewch raglen 16 wythnos o weithgarwch wedi'i theilwra'n benodol i'ch anghenion a byddwch o dan arweiniad y tîm uchel ei gymwysterau sydd gan Gyngor Sir Ceredigion i ymdrin ag Ymyriad Iechyd.

Paul Jones
Cydlynydd Atgyfeirio Cleifion
01970 633610 or 0781 208 7968
paul.jones@ceredigion.gov.uk
National Exercise Referral Scheme

Manteision i'r corff

 • Bydd y galon a'r ysgyfaint yn gryfach ac yn fwy effeithlon
 • Bydd y cyhyrau'n gryfach
 • Bydd y cymalau'n gryfach
 • Mae modd lleddfu clefyd yr esgyrn brau
 • Gallech chi golli braster a phwysau diangen
 • Efallai y byddwch chi'n gallu ymlacio a chysgu'n haws
 • Gweithredu'n well yn y byd
 • Teimlo'n fwy effro ac egnïol
 • Sefyll ac eistedd yn dda
 • Helpu i gadw pwysedd y gwaed ar lefel ddiogel
 • Helpu i osgoi clefyd y siwgr
 • Helpu i osgoi ceulo yn y gwaed
 • Helpu i barhau'n annibynnol yn hytrach na bod yn ddibynnol

Manteision i'r meddwl

Dyma rai sylwadau enghreifftiol:

 • "Rwy'n llai pryderus bellach."
 • "Mae rhagor o hyder a hunan-barch gyda fi."
 • "Mae gweithgareddau corfforol wedi fy helpu i roi'r gorau i ysmygu."
 • "Fe ges i dipyn o amser rhydd trwy'r sesiynau ymarfer."
 • "Mae fy ngwraig yn dweud fy mod yn llawer mwy hapusach."
 • "Rwyf i wedi ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am fy iechyd."

Manteision cymdeithasol

Dyma rai sylwadau enghreifftiol:

 • "Fe ges i gyfle i gwrdd â phobl gyda'r un pryderon a fi."
 • "Rheswm da am adael y tŷ ac ymddiddori mewn rhywbeth newydd."
 • "Cyfle i hel ffrindiau a mwynhau sgwrsio gyda nhw."
 • "Rwy'n teimlo'n fwy heini a galla' i chwarae'n hirach gyda'r wyrion bellach."
 1. Ewch at eich Meddyg. Os byddwch yn gymwys, bydd eich Ymarferydd Iechyd neu'ch Nyrs Practis yn llenwi 'Ffurflen Atgyfeiriad Meddygol ar gyfer Ymarfer Corff a Chydsyniad'.
 2. Bydd aelod o Dîm Ymyriad Iechyd Cyngor Sir Ceredigion yn cysylltu â chi wedyn i wneud apwyntiad am eich ymgynghoriad cychwynnol. 
 3. Caiff rhaglen ei dyfeisio wedyn i weddu i'ch anghenion personol.
 4. Dros yr 16 wythnos, gall eich rhaglen bersonol gynnwys gweithgareddau grŵp neu unigol megis defnyddio'r Ystafelloedd Iechyd, nofio, aerobeg, cerdded a llawer o rai eraill (nid yw gweithgareddau ar sail un i un).

Ar hyn o bryd maer cynllun Cyfeirydd meddyg yn rhedeg o fewn 6 canolfan hamdden yng Ngheredigion:

Canolfan Hamdden Plascrug

Supervised Gym Training | Circuits | Falls Prevention | Aerobics | Tai Chi Moves for Wellbeing (meditation style Mindfulness) | Gentle Pilates for back care | Spin Bikes | Phase 4 Gym and Circuits

Hamdden Tregaron

Generic Circuits | Maintenance Circuits | Maintenance Gym | Cardiac phase 4 Circuits | Spin Bikes

Canolfan Hamdden Aberaeron

Generic Gym | Generic Circuit | Maintenance Gym | Maintenance Circuit | Cardiac phase 4 Gym | Cardiac phase 4 Circuits | Aqua Aerobic

Hamdden Llambed

Falls Prevention | Generic Gym | Generic Circuit | Maintenance Gym | Maintenance Circuit | Cardiac phase 4 Gym | Cardiac phase 4 Circuits | Aqua Aerobics | Spin

Canolfan Hamdden Llandysul

Exercise Referral Gym | Exercise Referral Low Impact Circuit | Tai Chi Movements for Wellbeing

Canolfan Hamdden Aberteifi

Cardiac Rehabilitation and Prevention Low Impact Circuit | Cardiac Rehabilitation and Prevention Low Impact Gym | Exercise Referral Gym | Exercise Referral Low Impact Circuit | Tai Chi Movements for Wellbeing | Balance and Stability Level 1 | Balance and Stability Level 2

Yn Mai 2016 lansiwyd cynllun 'Symud i'r Babi - Ymarfer yn Ystod Beichiogrwydd': -

Symud i'r Babi - Ymarfer yn Ystod Beichiogrwydd