Canolfan Hamdden Syr Geraint Evans

Stryd y Fro
ABERAERON
Ceredigion
SA46 0DT
(01545) 571738
aberaeron-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau


Lluniau Ystafell Ffitrwydd

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun 09.00 - 21.30
Dydd Mawrth 15.00 - 21.30
Dydd Mercher 12.00 - 21.30
Dydd Iau 13.00 - 22.00
Dydd Gwener 15.00 - 20.00
Dydd Sadwrn 09.00 - 15.00
Dydd Sul Closed

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu cliciwch yma.

Amserau Agor yr Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i'r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Campfa Actif * 15.30 – 16.30 Dosbarth i bobl ifanc 14-16 oed yn yr ystafell ffitrwydd o dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr.
  Troelli Fesul Tamiad * 17.15 – 17.45 I bobl brysur sy’n brin o amser, dyma ddosbarth hanner awr lle byddwch yn mynd amdani ar y beic troelli, gyda cherddoriaeth wych, hyfforddwr egnïol a chyfle i losgi hyd at 450 o galorïau.
  Torri'r Bol * 18.00 – 18.45 Dosbarth wedi anelu at weithio eich craidd, colli pwysau a chryfhau eich bol. Dosbarth gwych i help chi cael y stumog gref.
  Awr Fawr * 20.00 – 21.00 Collwch bwysau heb wario’n wirion! Byddwn yn codi dim ond £2.00 yr un i bobl ddefnyddio’r ystafell ffitrwydd ar yr adegau hyn, er mwyn annog pobl i gadw’n heini a byw’n iachach.
Dydd Mawrth Troelli dros Ginio * 13.15 – 13.45
  Campfa Actif * 15.30 – 16.30 Dosbarth i bobl ifanc 14-16 oed yn yr ystafell ffitrwydd o dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr.
  Hyfforddiant Cylchdro i Ddechreuwyr * 17.30 – 18.00 Dyma fersiwn gryno o’n dosbarth cylchdro arferol, sy’n ddelfrydol os ydy’ch amser yn brin, neu os nad ydych wedi bod i ddosbarth o’r blaen. Bydd y gerddoriaeth egnïol yn eich helpu wrth ymarfer eich corff i gyd.
  Hyfforddiant Cylchdro * 18.00 – 19.00 Hwn yw’r dosbarth mwyaf poblogaidd yn y Ganolfan, sy’n cynnwys ymarferion cardiofasgwlaidd, gwrthiant a cherddoriaeth wych!! Dewch i weithio’ch corff i gyd.
Dydd Mercher Campfa Actif * 15.30 – 16.30 Dosbarth i bobl ifanc 14-16 oed yn yr ystafell ffitrwydd o dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr.
  Troelli i Ddechreuwyr * 17.15 – 17.45 Dosbarth hanner awr ichi gael blas ar ein sesiynau troelli arferol. Mae’n ffordd ddelfrydol o roi cynnig ar ymarfer mewn grŵp am y tro cyntaf, ac mae hefyd yn gyfle gwych i losgi calorïau a gwella gan bwyll bach, mewn dosbarth lle mae pawb yn dechrau ar yr un lefel.
  Troelli * 18.00 – 18.45 Mae'r dosbarth 45 munud hyn yn ffordd dda i losgi calori, gweithio allan ar ben eich hun neu mewn grŵp o ffrindiau i fiwsig poblogaeth gyda hyfforddwr cymwysedig, y ffordd orau i wario eich noswaith.
Dydd Iau Campfa Actif * 15.30 – 16.30 Dosbarth i bobl ifanc 14-16 oed yn yr ystafell ffitrwydd o dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr.
  Cardio Blast * 17.45 – 18.30 Fentrwch chi ddod i roi cynnig ar ein dosbarth cardiofasgwlaidd newydd?! Dyma sesiwn sy’n gweithio’ch corff i gyd, yn llosgi calorïau a rhoi siâp ar eich cyhyrau. Mae’n ddelfrydol i fabolgampwyr sydd am hyfforddi cyn/ar ôl y tymor chwaraeon, yn ogystal â phobl sy’n dod i ddosbarthiadau yn rheolaidd. Wrth weithio ar ffurf cylchdro fe gewch chi ganlyniadau gwerth chweil.
  Awr Fawr * 20.00 – 21.00 Collwch bwysau heb wario’n wirion! Byddwn yn codi dim ond £2.00 yr un i bobl ddefnyddio’r ystafell ffitrwydd ar yr adegau hyn, er mwyn annog pobl i gadw’n heini a byw’n iachach.
Dydd Gwener Campfa Actif * 15.30 – 16.30 Dosbarth i bobl ifanc 14-16 oed yn yr ystafell ffitrwydd o dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr.
  Ffitrwydd Dydd Gwener * 19.00 - 19.45 Dewch â'r wythnos i ben drwy ymarfer eich corff cyfan, gan gyfuno cylchedau / ymarfer paffio a beiciau troelli mewn sesiwn amrywiol o tri chwarter awr. Mae hwn yn ffordd berffaith o ddod â'r wythnos waith i ben a rhoi cychwyn go iawn ar y penwythnos. Addas i dechreuwyr.

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £4.90
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.00
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.00

Mae'r dosbarthiadau sydd wedi'u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y pwll nofio yn Aberaeron, ac fe gewch wybodaeth ar y wefan hon:

http://www.aberaeronswimmingpool.co.uk

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau am bartïon yma yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron, a bydd eich plentyn yn siŵr o gael parti i’w gofio. Y peth gorau, wrth gwrs, yw na fydd yn rhaid ichi dacluso ar y diwedd!

Gallwn ddarparu:

Parti Castell Neidio

Yn addas ar gyfer plant o dan 7 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Parti awr a tri chwarter lle mae’r awr gyntaf yn y neuadd chwaraeon a’r tri chwarter awr olaf yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Fe wnawn ni ddarparu’r castell neidio, pethau chwarae meddal, teganau a gemau ac yn eu gosod yn ddiogel. Yn y tri chwarter awr olaf gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd am y tri chwarter awr nesaf, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Dewch i fwynhau pen-blwydd eich plentyn i’r eithaf, heb orfod clirio’r llanast ar y diwedd!

Pris: £46

Parti Pêl Droed

Addas i blant 5-10 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Yn y parti hwn fe gewch awr o bêl-droed a thri chwarter awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd.

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn gemau hwyliog pump-bob-ochr o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys. Cânt gyfle i feithrin eu sgiliau a’u dealltwriaeth o bêl-droed. Mae’r parti hwn yn addas i blant o bob gallu, ac yn bwysicaf oll, bydd pawb yn cael HWYL!

Ar ôl i’r pêl-droed ddod i ben gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Mat Dawnsio

Addas i blant 5-11 oed.
O leiaf 6 o blant - dim mwy na 15.

Yn y parti hwn fe gewch awr o ddawnsio a thri chwarter awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Bydd y ganolfan yn gosod pymtheg o fatiau dawnsio yn y neuadd chwaraeon lle bydd y plant yn dawnsio i gyfeiliant ac yn dilyn y symudiadau ar y sgrîn, wrth geisio cael y sgôr uchaf ar ddiwedd pob cân.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Wal Ddringo

Addas i blant 7-11 oed.
O leiaf 6 o blant - dim mwy na 12.

Yn y parti hwn fe gewch chi awr ar y wal ddringo a thri chwarter awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Byddwn yn darparu staff cymwys a fydd yn dysgu’r plant sut i ddringo, cyn iddynt roi cynnig ar fynd ar draws y wal.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Gallwn gynnig partïon yn ystod yr wythnos neu ar y penwythnos, ar yr amod fod lle ar gael. Dylech gadw lle mewn da bryd ymlaen llaw.

Cysylltwch â Chanolfan Hamdden Aberaeron i drafod y dewisiadau ar 01545 571738 neu aberaeron-leisure@ceredigion.gov.uk